18. Samen

200606-46

Met wie heeft God me samengebracht?

Naast een hechte relatie met God is het ook belangrijk om met andere gelovigen samen te zijn. Als je een blok hout uit het vuur haalt, zal het snel doven. We hebben elkaar nodig om ‘vurig’ te blijven.

Er zijn allerlei groepen en ‘kerken’. Sommigen passen in een huiskamer, andere nog niet eens in enorme hallen. Er zijn christenen die in het geheim moeten samenkomen, anderen hebben alle vrijheid. God wil dat deze gemeenschappen levendig en gezond zijn, en een impact hebben op de samenleving.

Sluit je aan bij een kerk die lijkt op wat je leest in Handelingen 2:42.

Er zijn vier redenen waarom die gemeenschap zo snel groeide:

  • Goed onderricht zorgde ervoor dat ze ‘op het rechte pad’ bleven
  • Goede onderlinge relaties zorgden voor trouw aan elkaar, wederzijdse bemoediging en vrijmoedigheid.
  • Gezamenlijke maaltijden zorgden ervoor dat ze bij elkaar over de vloer kwamen.
  • Gebedssamenkomsten getuigden van hun afhankelijkheid van God.

Wat ga jij doen als je nog niet tot een dergelijke gemeenschap behoort? Vraag God je er naar een te leiden of er een te beginnen. De grootte is niet belangrijk, maar het juiste onderricht wel!

Schrik niet van een vernieuwende aanpak of eigentijdse muziek. Het is belangrijk dat alle leeftijdsgroepen zich er thuis voelen. Tradities kunnen belangrijk zijn, als ze groei maar niet in de weg staan. Een informele, gastvrije sfeer spreekt nieuwkomers vaak erg aan.

Sleutelvers

“We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen”

Hebreeën 10:25 (Groot Nieuws Bijbel)

17. Meewerken

Afbeelding

Wat heeft God voor me te doen?

Zie je God als levend, handelend en betrokken? Dat is best opmerkelijk, want in alle andere godsdiensten zijn de ‘goden’  passief, afstandelijk en louter historisch.

Jezus zei: Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook.” – Johannes 5:17. God schiep het universum niet met een goddelijke knal om het vervolgens zonder verdere bemoeienis maar te laten uitdijen. Nee, Hij is er nauw bij betrokken, in ons, om ons heen, in alle denkbare situaties.

Als we niet zien dat God actief is, dan lopen we gevaar dat we zelf gaan proberen te doen dat wat Hij door ons heen wil bewerken. Deze twee benaderingen zijn totaal verschillend.

Met God meewerken om zijn doel te bereiken is een buitengewoon voorrecht. Hij heeft de leiding en wij, zijn medewerkers, volgen zijn instructies op. Nauwgezet probeer je uit te zoeken wat Hij aan het doen is. Niets gebeurt zomaar lukraak.

Alles is onderdeel van een groter plan. Bijvoorbeeld:

  • Je merkt op dat je buurman er nogal bedrukt uitziet. Hij is kort geleden een geliefde verloren. Jij toont belangstelling en brengt hem Gods troost.
  • Je mist je vlucht en ziet later Gods bedoeling daarmee. Je had een goed gesprek met de persoon naast je in het volgende vliegtuig.

Denk eens na over je eigen situatie. Misschien studeer je nog, of ben je net voor jezelf begonnen, of denk je aan gezinsuitbreiding. Misschien ben je kort geleden van baan veranderd of ga je binnenkort met pensioen. Dat zijn geen toevalligheden. Je bent waar je nu bent volgens een plan. Probeer je eens af te vragen wat God voor je in petto heeft. “Wat bent U aan het doen, Heer, en hoe kan ik met U samenwerken?”

Sleutelvers

We zijn ‘Gods medewerkers’.

2 Korintiërs 6:1

16. Waarheid.

Afbeelding

Waarom is waarheid belangrijk?

Paulus schreef aan zijn leerling: “God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen”.  1 Timoteüs 2:4.

Dat is een fundamentele uitspraak. We geloven niet in sprookjes, maar in de waarheid. Er is maar één manier om weer met God in het reine te komen, Jezus Christus. Hij zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” – Johannes 14:6. Dat sluit andere wegen dus uit. Het klinkt erg aanmatigend. Maar als het nou eens de waarheid is?

Waarom moeten we pal gaan staan voor de waarheid?

  • Waarheid werkt bevrijdend. Jezus zei: “Je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je bevrijden.” – Johannes 8:32.
  • Waarheid wijst de weg. “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.” – Johannes 16:13.
  • Waarheid beschermt. Als we de waarheid omarmen, wapenen we onszelf tegen allerlei vormen van bedrog (zie 2 Tessalonicenzen 2:10 and Matteüs 24:4).

Zit je nog op een middelbare school? Dan weet je dat spieken en afkijken tot kunstvorm zijn verheven. Studeer je nog? Dan weet je dat objectieve waarheid vaak niet wordt nagestreefd. Werk je in de zakenwereld? Dan weet je dat winst en eigenbelang het winnen van eerlijkheid.

Waarheid maakt het verschil. God roept ons op om de waarheid te kennen en eraan vast te houden tot elke prijs.

Sleutelvers

“Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet”

Spreuken 23:23

0. Nieuw leven

baby

Hoe kan ik goed zorgen voor nieuw leven?

Jezus noemt het begin van een leven met en door hem een geboorte. ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ – Johannes 3:3. Net als bij een natuurlijke geboorte is daar soms iemand bij aanwezig om te zien of de bevalling goed verloopt: de verloskundige. De geboorte kan kort en heftig zijn, maar ook een wat langduriger proces.

Hoe het nieuwe leven ook begint, er moet altijd goed voor gezorgd worden. Dat heet kraamzorg, maar als het om een geestelijke geboorte gaat, spreken we meestal van nazorg. Het is van groot belang dat het nieuwe leven gekoesterd wordt en gaat groeien. Baby’tjes zijn schattig, maar alle ouders willen graag dat ze zich met de tijd gaan ontwikkelen naar volwassenheid toe.

In deze blog staan een dertigtal stukjes met onderwerpen die daarbij van belang kunnen zijn. Misschien ken je iemand die nog maar net ‘opnieuw geboren’ is en wil je nazorg verlenen. Misschien wil je zelf  nog eens op een rijtje krijgen wat voor gelovigen allemaal belangrijk is. Voor hen die met deze dingen onbekend zijn, is het een korte samenvatting van wat christenen allemaal geloven.

De lijst is natuurlijk niet volledig. Het gaat hier om bestaand materiaal dat opnieuw vertaald en bewerkt is.

Sleutelvers

Hem verkondigen wij wanneer we iedereen …. onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.    Kolossenzen 1:28

15. Volhouden

Afbeelding

Hoe kan ik dicht bij Jezus blijven?

Als er iets is dat ik graag zou willen dat je meeneemt uit deze stukjes, dan is het dit: dat je met Jezus verbonden blijft. Blijf in hem. Hoewel het mij niet altijd lukt, omdat ik telkens weer mijn eigen weg ga, is toch mijn grote levensdoel om zo dicht mogelijk naar Jezus toe te groeien en op hem te lijken.

Dat in hem blijven is méér dan kennis vergaren. We kunnen een hoop theologische kennis hebben, zonder Jezus persoonlijk te kennen. In hem blijven is méér dan goede dingen doen. Een hechte band met Jezus zou onze hoogste prioriteit moeten zijn. Goede werken vloeien daar automatisch uit voort.

Jezus gebruikte een sterk beeld om onze relatie met hem te beschrijven: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen” – Johannes 15:5.

Zo zit het: Als ranken zijn we volledig van Jezus afhankelijk, de wijnstok. Hij zorgt voor stevigheid, leven en vrucht. Dat in hem blijven omvat alle aspecten van ons leven—inclusief ons denken, geldzaken en relaties. We vertrouwen hem volledig en bespreken alles met hem als met een goede vriend. We vinden het fijn om bij hem te zijn en voelen ons dan veilig.

Denk vooral niet dat er eerst nog iets anders nodig is. In hem blijven is niet iets voor later, maar voor vandaag! Zorg ervoor dat dit in orde is: blijf in hem!

Sleutelvers

“Nader tot God, dan zal hij tot u naderen”

Jakobus 4:8

14. De duivel weerstaan

Afbeelding

Wat kan ik tegen de duivel beginnen?

Op een dag brak er een woordenstrijd uit tussen twee gewaardeerde collega’s in mijn team. Wat was de aanleiding? Geen idee!

Die avond las ik een boek over geestelijke strijd en begon het mij te dagen dat Satan, de aartsvijand van God, er misschien iets mee te maken had. De schrijver gebruikte een alledaags voorbeeld om te laten zien hoe de autoriteit die we in Christus hebben, werkt. Stel iemand in zijn gewone kleren staat op een druk kruispunt en probeert met wilde armbewegingen het naderende verkeer te stoppen, zonder veel succes. Maar dan verandert er iets. Hij trekt een politie-uniform aan en meteen doen de bestuurders wat hij aangeeft!

Toen begreep ik het. Als ik met Christus ‘bekleed ben’, dan heb ik invloed op de geestelijke wereld om mij heen. Als ik mijn ‘wapenrusting’ aantrek en bid in Jezus’ naam (zie Efeziërs 6:11-18), dan heb ik autoriteit over de onzichtbare geestelijke machten. Tot mijn verbazing werkt deze benadering uitstekend.

De duivel is geen denkbeeldige vijand, maar een echte. Ooit was hij een ooggeplaatste engel, maar hij kwam in opstand en werd uit de hemel gegooid (zie Jesaja 14:12). Hoewel hij door Jezus werd verslagen, toen Deze stierf aan het kruis, blijft hij nog tegensputteren en probeert hij nog steeds het volk van God te dwarsbomen. Jezus noemt hem een dief die probeert te roven, te slachten en te vernietigen (Johannes 10:10a).

Wat wordt van ons verwacht? De Bijbel zegt: “Verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten” – Jakobus 4:7. Met andere woorden: doe je wapenrusting aan!

Sleutelvers

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

Efeziërs 6:11

13. Je oude natuur

Afbeelding

Hoe ga ik om met problemen en verleidingen?

Is een volgeling van Christus immuun voor moeilijkheden? Was dat maar waar! Door je wedergeboorte kom je niet opeens in een probleemloze, afgeschermde wereld terecht. Integendeel, je raakt verwikkeld in een meedogenloze strijd en krijgt te maken met voortdurende verleidingen en aanslagen op je ziel. 

Hoewel we bij onze bekering een ‘nieuwe natuur’ gekregen hebben, zitten we nog altijd opgescheept met een restant van onze vroegere manier van leven: onze ‘oude natuur’. Die erfenis uit het verleden blijft aanwezig en werpt hindernissen op die het lastig maken Christus altijd te gehoorzamen. Het is niet gemakkelijk afstand te nemen van patronen en gewoontes die ons leven zo lang bepaald hebben.

Maar het goede nieuws is dat Jezus onze oude natuur mee in het graf genomen heeft nadat Hij gekruisigd was. Zijn opstanding maakt het mogelijk om onze oude natuur in te ruilen voor de nieuwe. Onze taak is om daar actief aan mee te werken. De apostel Paulus zegt: “Zo moet je ook jezelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.” – Romeinen 6:11. Met andere woorden: maak werkelijk wat Christus voor je heeft gedaan.

In Galaten 5:16–17 worden we opgeroepen om volgens die nieuwe natuur te gaan leven. “Laat je leiden door de Geest, dan ben je  niet gericht op je eigen begeerten.” Dat betekent dat je de heilige Geest toestaat om je nieuwe gedachten te geven, je te leiden in je keuzes, te bepalen hoe je reageert en je terug te brengen op het rechte pad. De oude natuur is nog steeds aanwezig, maar God stelt je in staat die te overwinnen.

Sleutelvers

“Je hebt de oude mens en zijn leefwijze afgelegd, en de nieuwe mens aangetrokken”

Kolossenzen 3:9-10.