25. Leven in deze wereld.

Image

Hoe bewaar ik mijn evenwicht in het dagelijks leven?

Een van de grote uitdagingen van het leven als christen is hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen. Vaak zien we collega’s en vrienden dingen doen die niet passen bij onze normen en waarden. We kunnen daarbij op twee manieren de fout ingaan:

 • Onszelf isoleren, in ons eigen kringetje blijven. Maar dan heeft onze omgeving weinig of niets aan ons. Wij zijn voor de mensen om ons heen vaak de enige ‘Bijbel’ die voor hen leesbaar is.
 • Onszelf aan onze omgeving aanpassen, ongeveer zoals een kameleon dat doet. Maar dat is juist niet wat God van ons vraagt. Er zijn zaken die niet ter discussie staan, maar toch moeten onszelf niet afsluiten, maar juist het verschil maken (zie Maleachi 3:18, 1 Korintiërs 9:19–22).

Jezus heeft laten zien hoe dat moet. Hij leefde voluit in deze wereld, zonder erin op te gaan. Hij stapte op mensen af zoals ze waren, maar zonder compromis.

We zouden eigenlijk als de Golfstroom moeten zijn, die door het koude water van de Atlantische Oceaan stroomt. De Golfstroom is ín de oceaan, maar houdt zijn eigen koers en temperatuur. Op dezelfde manier leven christenen hier op aarde, zonder volledig op te gaan in het aardse. We moeten blijven wie we zijn en toch de samenleving op een positieve manier beïnvloeden. We zijn ín de wereld, maar niet ván de wereld.

Sleutelvers

Jezus over zijn volgelingen: “Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.”

Johannes 17:16.

24. Roeping

Image

Hoe kan ik God dienen in mijn dagelijks leven?

Onze eerste prioriteit is Christus. Os Guinness zegt “In de eerste plaats zijn we altijd tot Iemand geroepen, niet tot iets…of naar iets.” Maar, voegt hij eraan toe, we worden ook geroepen tot een bepaalde arbeid. Zijn plan voor ons omvat ook ons werk.

Als  jonge gelovige meende ik dat ik God alleen maar ‘full-time’ kon dienen in een of ander christelijk werk. Maar misschien schuilt er in jou helemaal geen voorganger of evangelist. Soms zal de Heer, als we om zijn leiding vragen, ons naar een heel ander beroep leiden. Dat mogen we dan met heel ons hart gaan doen.

Veel christenen zijn onzeker over hun ‘roeping’. In onze maatschappij wordt geheel ten onrechte soms nog onderscheid gemaakt tussen ‘seculier’ en ‘geestelijk’, en dat laatste zou dan meer aanzien genieten. Maar zo dachten Jezus en de eerste christenen er niet over. A. W. Tozer zegt daarover: “Er is in het Nieuwe Testament geen basis voor het onderscheid tussen seculier en geestelijk.”

God roept mensen tot allerlei verschillende taken: variërend van de techniek tot het onderwijs, van iets agrarisch tot iets in een fabriek, van het opvoeden van kinderen tot het leiding geven aan een bedrijf. De uitdaging is om die dingen op Gods manier te doen, en daar niet tegenin te gaan.

Als je nog voor een beroepskeuze staat, vraag je dan af wat je talenten zijn, wat je graag doet en wat in de lijn ligt van je opleiding en eerdere ervaring. Soms heeft God een speciale taak voor je die je voor jezelf nooit had uitgekozen. Maar we werken nooit alleen maar voor een salaris. Probeer erachter te komen waar God je hebben wil en doe dat dan zo goed je kunt.

Sleutelvers

“Wat je ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen”

Kolossenzen 3:23

23. In het licht van de eeuwigheid

Image

Hoe blijf ik gefocust op wat blijvend is?

Het is niet zo eenvoudig om met de eeuwigheid bezig te zijn als er dagelijkse taken op ons wachten. We studeren voor een examen, de baby heeft een nieuwe luier nodig, er wordt vandaag een zakelijk overeenkomst gesloten, enz. Vaak vragen andere dingen onze aandacht. Maar de Bijbel herinnert ons aan het feit dat:  “Hij de eeuw(igheid) in ons hart gelegd heeft” – Prediker 3:11. Er is iets in ons dat wil begrijpen wat echt waarde heeft en blijvend is.

De Bijbel is een betrouwbare gids als het om eeuwigheidszaken gaat. De lezer wordt verzekerd dat er in Jezus Christus een belofte van eeuwig leven is, zo zeker als we hier op aarde leven. De apostel Paulus begreep dat wij geschapen zijn voor de eeuwigheid: “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.” – Filippenzen 3:20–21.

Wat doet dit perspectief voor ons leven van alledag? Het geeft ons echte hoop, kracht om vol te houden, wat we ook allemaal tegenkomen. Vergeleken met de eeuwigheid is ons leven hier maar een ogenblik, een flard mist die verdwijnt.

We kunnen met Paulus zeggen: “want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt.” – 2 Timoteüs 1:12.

Sleutelvers

“De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.”

2 Korintiërs 4:17

22. De toekomst

Image

Hoe ziet mijn toekomst eruit?

Er zijn heel wat mensen die flink willen betalen voor een kijkje in de toekomst. Daar wordt handig gebruik van gemaakt door mensen die daar zicht op beweren te hebben. Maar christenen mogen weten dat de toekomst veilig in Gods handen is.  Daar mogen we op vertrouwen, wat er ook gebeurt.

De geschiedenis heeft steeds weer bewezen dat God te vertrouwen is. De Bijbel beschrijft dat de tijd een begin heeft en een eind. De geschiedenis verloopt rechtlijnig, niet als een cirkel, zoals in sommige religies beweerd wordt,  en wordt gemarkeerd door drie grote gebeurtenissen:

 • De schepping. De Bijbel begint met: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” – Genesis 1:1. Jezus was daarbij aanwezig: “Het Woord was in het begin bij God.” – Johannes 1:2.
 • Verlossing en herstel. De geboorte, dood en opstanding van Christus waren Gods manier om ons weer met hem te verzoenen. Dit was het keerpunt in de geschiedenis.
 • Voleinding. De Bijbel beschrijft het einde van alle dingen: Gods voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Efeziërs 1:10.

We leven nu in de tijd voor het einde. Iedereen (jij ook!) en elke gebeurtenis speelt daarbij een rol, of het nu om een geboorte gaat, of een overlijden, een wetenschappelijk ontdekking of een natuurramp. Dit is geen tijd om maar stilletjes af te wachten, maar om waakzaam te zijn, bezig in het vaste vertrouwen dat God weet wat Hij doet als Hij het laatste hoofdstuk van de wereldgeschiedenis schrijft (zie Matteüs 24:42).

Sleutelvers

“Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.”

Openbaring 21:6

21. Verleiding

Afbeelding

Waarom blijf ik zulke gedachten krijgen?

In het leven van elke gelovige is er een strijd gaande tegen een vasthoudende en verwoestende macht. Verleiding is het resultaat van de ruimte die we aan het kwaad geven waarmee we nog niet hebben afgerekend, alle slechte gewoonten waarmee we nog niet hebben gebroken. Het belemmert ons in ons geestelijk leven en onze relatie met God. Verleiding is op zichzelf geen zonde, maar eraan toegeven natuurlijk wel met alle negatieve gevolgen van dien. We kunnen ons er het best tegen wapenen als we het vroeg herkennen en er onmiddellijk afstand van nemen.

Christenen zijn niet immuun voor slechte gedachten en fout gedrag. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat wij er meer mee te maken krijgen dan anderen. Als je niet samen met de boze oploopt, dan kom je hem geheid tegen!  De vijand van onze ziel is van alle markten thuis en kent onze zwakke plekken. De apostel Johannes waarschuwt ons dat er drie terreinen zijn waar we extra alert moeten zijn: “de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit” (1 Johannes 2:16, Willibrordvertaling).

 • De hebzucht, letterlijk ‘de begeerte van het vlees’, focust zich op ons lichaam en alle (seksuele) verlangens en gedachten.
 • De afgunst, ‘de begeerte van de ogen’ , slaat op alles  wat we niet (mogen) hebben. Wees voorzichtig met waar je naar kijkt!
 • Het pronken wordt zichtbaar in zelfzucht, ongezonde ambitie en ellenbogenwerk ten koste van anderen.

Je hoeft niet alles in eigen kracht te doen als je met verleidingen te maken hebt. De Heer wil je helpen. “Onderwerp je aan God, en verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij  jou naderen” – Jakobus 4:7,8. Elke keer als je weerstand biedt, word je een beetje sterker. Want “God is trouw: Hij geeft je mét de beproeving ook de uitweg” (1 Korintiërs 10:13).

Sleutelvers

“De Heer weet de mensen die vroom leven, uit de beproevingen te redden”

2 Petrus 2:9

20. Bidden

Image

Hoe communiceren we met onze hemelse Vader?

Bidden is gewoon praten met God. Dat voorrecht hebben we en bij hem vinden wel altijd een luisterend oor.

De leerlingen van Jezus zagen hoeveel tijd Hij met zijn Vader in gebed doorbracht. Dus op een dag vroegen ze: “Wilt U ons leren bidden?”

Zijn antwoord wordt het ‘Onze Vader’ genoemd en is te vinden in Matteüs 6:9–13. Het is een voorbeeld voor ons. Het bepaalt ons bij wie God is en bij de noodzaak om hem dagelijks te vragen om onze eerste levensbehoeften, om vergeving en bescherming. Het slot van het gebed zijn woorden van lofprijs. 

Praat met Jezus als met een vriend. Dank hem voor zijn liefde. Vertel hem wat je bezighoudt. Je kunt alles met hem bespreken. Hij kent je beter dan jij jezelf, dus denk niet dat Hij gechockeerd zal zijn over iets. 

Veel van de psalmen van David zijn uitroepen om hulp. Kijk maar eens in Psalm 17, 28, 61, 64, 70 and 86. Ze maken niet voor niets deel uit van de Bijbel.

Als je weet dat je de Heer teleurgesteld hebt, verstop je dan niet voor hem maar ga naar hem toe en vraag om vergeving. Hij zal je die overvloedig geven en je een beter zicht geven op je problemen en kracht om ermee om te gaan.

Gebed is een voortdurend gesprek met Degene die je beter leert kennen en vertrouwen. Het is eigenlijk een heel informeel iets en je hoeft daarbij geen dure woorden te gebruiken. Hij weet wat in jouw hart is.

Sleutelvers

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden”

Filippenzen 4:6

19. Aanbidding.

Image

Waarom is het zo belangrijk om Jezus te prijzen en te aanbidden?

Gelovigen prijzen Jezus en aanbidden hem omdat Hij God is, de Koning van het heelal. Heeft Hij die aanbidding eigenlijk wel nodig? Niet echt, maar we kunnen er zeker van zijn dat het hem wel blij maakt. Het helpt óns om van onszelf weg te kijken en ons te richten op onze Redder, Schepper en Heer.

Als we nadenken over zijn goedheid, liefde en offer voor ons, en over zijn hulp, dan zijn lofprijs en aanbidding daar het logische gevolg van. Hij is het waard die te ontvangen (zie Openbaring 4:11). Dankbaarheid komt als vanzelf in ons naar boven.

David, de grootste koning die Israël ooit gehad heeft, was een aanbidder. De Psalmen staan vol van zijn dankbaarheid en liefde voor de Heer.

  • Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.” – Psalm 107:1.
  • “Groot is de HEER, hem komt alle lof toe” – Psalm 48:2.
  • De HEER leeft, geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder.” – Psalm 18:47.

Prijs Hem bij je gewone dagelijkse bezigheden. Vertel hem dat je van hem houdt. Er zullen dagen zijn dat je geen dankbaarheid voelt, maar hoe meer je hem prijst, des te gemakkelijker zul je zijn blijdschap ervaren en de dingen van zijn kant gaan zien. Het gewone leven zal een nieuwe glans krijgen.

Sleutelvers

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam!”

Psalm 103:1

18. Samen

200606-46

Met wie heeft God me samengebracht?

Naast een hechte relatie met God is het ook belangrijk om met andere gelovigen samen te zijn. Als je een blok hout uit het vuur haalt, zal het snel doven. We hebben elkaar nodig om ‘vurig’ te blijven.

Er zijn allerlei groepen en ‘kerken’. Sommigen passen in een huiskamer, andere nog niet eens in enorme hallen. Er zijn christenen die in het geheim moeten samenkomen, anderen hebben alle vrijheid. God wil dat deze gemeenschappen levendig en gezond zijn, en een impact hebben op de samenleving.

Sluit je aan bij een kerk die lijkt op wat je leest in Handelingen 2:42.

Er zijn vier redenen waarom die gemeenschap zo snel groeide:

 • Goed onderricht zorgde ervoor dat ze ‘op het rechte pad’ bleven
 • Goede onderlinge relaties zorgden voor trouw aan elkaar, wederzijdse bemoediging en vrijmoedigheid.
 • Gezamenlijke maaltijden zorgden ervoor dat ze bij elkaar over de vloer kwamen.
 • Gebedssamenkomsten getuigden van hun afhankelijkheid van God.

Wat ga jij doen als je nog niet tot een dergelijke gemeenschap behoort? Vraag God je er naar een te leiden of er een te beginnen. De grootte is niet belangrijk, maar het juiste onderricht wel!

Schrik niet van een vernieuwende aanpak of eigentijdse muziek. Het is belangrijk dat alle leeftijdsgroepen zich er thuis voelen. Tradities kunnen belangrijk zijn, als ze groei maar niet in de weg staan. Een informele, gastvrije sfeer spreekt nieuwkomers vaak erg aan.

Sleutelvers

“We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen”

Hebreeën 10:25 (Groot Nieuws Bijbel)

17. Meewerken

Afbeelding

Wat heeft God voor me te doen?

Zie je God als levend, handelend en betrokken? Dat is best opmerkelijk, want in alle andere godsdiensten zijn de ‘goden’  passief, afstandelijk en louter historisch.

Jezus zei: Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook.” – Johannes 5:17. God schiep het universum niet met een goddelijke knal om het vervolgens zonder verdere bemoeienis maar te laten uitdijen. Nee, Hij is er nauw bij betrokken, in ons, om ons heen, in alle denkbare situaties.

Als we niet zien dat God actief is, dan lopen we gevaar dat we zelf gaan proberen te doen dat wat Hij door ons heen wil bewerken. Deze twee benaderingen zijn totaal verschillend.

Met God meewerken om zijn doel te bereiken is een buitengewoon voorrecht. Hij heeft de leiding en wij, zijn medewerkers, volgen zijn instructies op. Nauwgezet probeer je uit te zoeken wat Hij aan het doen is. Niets gebeurt zomaar lukraak.

Alles is onderdeel van een groter plan. Bijvoorbeeld:

 • Je merkt op dat je buurman er nogal bedrukt uitziet. Hij is kort geleden een geliefde verloren. Jij toont belangstelling en brengt hem Gods troost.
 • Je mist je vlucht en ziet later Gods bedoeling daarmee. Je had een goed gesprek met de persoon naast je in het volgende vliegtuig.

Denk eens na over je eigen situatie. Misschien studeer je nog, of ben je net voor jezelf begonnen, of denk je aan gezinsuitbreiding. Misschien ben je kort geleden van baan veranderd of ga je binnenkort met pensioen. Dat zijn geen toevalligheden. Je bent waar je nu bent volgens een plan. Probeer je eens af te vragen wat God voor je in petto heeft. “Wat bent U aan het doen, Heer, en hoe kan ik met U samenwerken?”

Sleutelvers

We zijn ‘Gods medewerkers’.

2 Korintiërs 6:1

16. Waarheid.

Afbeelding

Waarom is waarheid belangrijk?

Paulus schreef aan zijn leerling: “God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen”.  1 Timoteüs 2:4.

Dat is een fundamentele uitspraak. We geloven niet in sprookjes, maar in de waarheid. Er is maar één manier om weer met God in het reine te komen, Jezus Christus. Hij zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” – Johannes 14:6. Dat sluit andere wegen dus uit. Het klinkt erg aanmatigend. Maar als het nou eens de waarheid is?

Waarom moeten we pal gaan staan voor de waarheid?

 • Waarheid werkt bevrijdend. Jezus zei: “Je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je bevrijden.” – Johannes 8:32.
 • Waarheid wijst de weg. “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.” – Johannes 16:13.
 • Waarheid beschermt. Als we de waarheid omarmen, wapenen we onszelf tegen allerlei vormen van bedrog (zie 2 Tessalonicenzen 2:10 and Matteüs 24:4).

Zit je nog op een middelbare school? Dan weet je dat spieken en afkijken tot kunstvorm zijn verheven. Studeer je nog? Dan weet je dat objectieve waarheid vaak niet wordt nagestreefd. Werk je in de zakenwereld? Dan weet je dat winst en eigenbelang het winnen van eerlijkheid.

Waarheid maakt het verschil. God roept ons op om de waarheid te kennen en eraan vast te houden tot elke prijs.

Sleutelvers

“Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet”

Spreuken 23:23