0. Nieuw leven

baby

Hoe kan ik goed zorgen voor nieuw leven?

Jezus noemt het begin van een leven met en door hem een geboorte. ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ – Johannes 3:3. Net als bij een natuurlijke geboorte is daar soms iemand bij aanwezig om te zien of de bevalling goed verloopt: de verloskundige. De geboorte kan kort en heftig zijn, maar ook een wat langduriger proces.

Hoe het nieuwe leven ook begint, er moet altijd goed voor gezorgd worden. Dat heet kraamzorg, maar als het om een geestelijke geboorte gaat, spreken we meestal van nazorg. Het is van groot belang dat het nieuwe leven gekoesterd wordt en gaat groeien. Baby’tjes zijn schattig, maar alle ouders willen graag dat ze zich met de tijd gaan ontwikkelen naar volwassenheid toe.

In deze blog staan een dertigtal stukjes met onderwerpen die daarbij van belang kunnen zijn. Misschien ken je iemand die nog maar net ‘opnieuw geboren’ is en wil je nazorg verlenen. Misschien wil je zelf  nog eens op een rijtje krijgen wat voor gelovigen allemaal belangrijk is. Voor hen die met deze dingen onbekend zijn, is het een korte samenvatting van wat christenen allemaal geloven.

De lijst is natuurlijk niet volledig. Het gaat hier om bestaand materiaal dat opnieuw vertaald en bewerkt is.

Sleutelvers

Hem verkondigen wij wanneer we iedereen …. onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.    Kolossenzen 1:28

15. Volhouden

Afbeelding

Hoe kan ik dicht bij Jezus blijven?

Als er iets is dat ik graag zou willen dat je meeneemt uit deze stukjes, dan is het dit: dat je met Jezus verbonden blijft. Blijf in hem. Hoewel het mij niet altijd lukt, omdat ik telkens weer mijn eigen weg ga, is toch mijn grote levensdoel om zo dicht mogelijk naar Jezus toe te groeien en op hem te lijken.

Dat in hem blijven is méér dan kennis vergaren. We kunnen een hoop theologische kennis hebben, zonder Jezus persoonlijk te kennen. In hem blijven is méér dan goede dingen doen. Een hechte band met Jezus zou onze hoogste prioriteit moeten zijn. Goede werken vloeien daar automatisch uit voort.

Jezus gebruikte een sterk beeld om onze relatie met hem te beschrijven: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen” – Johannes 15:5.

Zo zit het: Als ranken zijn we volledig van Jezus afhankelijk, de wijnstok. Hij zorgt voor stevigheid, leven en vrucht. Dat in hem blijven omvat alle aspecten van ons leven—inclusief ons denken, geldzaken en relaties. We vertrouwen hem volledig en bespreken alles met hem als met een goede vriend. We vinden het fijn om bij hem te zijn en voelen ons dan veilig.

Denk vooral niet dat er eerst nog iets anders nodig is. In hem blijven is niet iets voor later, maar voor vandaag! Zorg ervoor dat dit in orde is: blijf in hem!

Sleutelvers

“Nader tot God, dan zal hij tot u naderen”

Jakobus 4:8

14. De duivel weerstaan

Afbeelding

Wat kan ik tegen de duivel beginnen?

Op een dag brak er een woordenstrijd uit tussen twee gewaardeerde collega’s in mijn team. Wat was de aanleiding? Geen idee!

Die avond las ik een boek over geestelijke strijd en begon het mij te dagen dat Satan, de aartsvijand van God, er misschien iets mee te maken had. De schrijver gebruikte een alledaags voorbeeld om te laten zien hoe de autoriteit die we in Christus hebben, werkt. Stel iemand in zijn gewone kleren staat op een druk kruispunt en probeert met wilde armbewegingen het naderende verkeer te stoppen, zonder veel succes. Maar dan verandert er iets. Hij trekt een politie-uniform aan en meteen doen de bestuurders wat hij aangeeft!

Toen begreep ik het. Als ik met Christus ‘bekleed ben’, dan heb ik invloed op de geestelijke wereld om mij heen. Als ik mijn ‘wapenrusting’ aantrek en bid in Jezus’ naam (zie Efeziërs 6:11-18), dan heb ik autoriteit over de onzichtbare geestelijke machten. Tot mijn verbazing werkt deze benadering uitstekend.

De duivel is geen denkbeeldige vijand, maar een echte. Ooit was hij een ooggeplaatste engel, maar hij kwam in opstand en werd uit de hemel gegooid (zie Jesaja 14:12). Hoewel hij door Jezus werd verslagen, toen Deze stierf aan het kruis, blijft hij nog tegensputteren en probeert hij nog steeds het volk van God te dwarsbomen. Jezus noemt hem een dief die probeert te roven, te slachten en te vernietigen (Johannes 10:10a).

Wat wordt van ons verwacht? De Bijbel zegt: “Verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten” – Jakobus 4:7. Met andere woorden: doe je wapenrusting aan!

Sleutelvers

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

Efeziërs 6:11

13. Je oude natuur

Afbeelding

Hoe ga ik om met problemen en verleidingen?

Is een volgeling van Christus immuun voor moeilijkheden? Was dat maar waar! Door je wedergeboorte kom je niet opeens in een probleemloze, afgeschermde wereld terecht. Integendeel, je raakt verwikkeld in een meedogenloze strijd en krijgt te maken met voortdurende verleidingen en aanslagen op je ziel. 

Hoewel we bij onze bekering een ‘nieuwe natuur’ gekregen hebben, zitten we nog altijd opgescheept met een restant van onze vroegere manier van leven: onze ‘oude natuur’. Die erfenis uit het verleden blijft aanwezig en werpt hindernissen op die het lastig maken Christus altijd te gehoorzamen. Het is niet gemakkelijk afstand te nemen van patronen en gewoontes die ons leven zo lang bepaald hebben.

Maar het goede nieuws is dat Jezus onze oude natuur mee in het graf genomen heeft nadat Hij gekruisigd was. Zijn opstanding maakt het mogelijk om onze oude natuur in te ruilen voor de nieuwe. Onze taak is om daar actief aan mee te werken. De apostel Paulus zegt: “Zo moet je ook jezelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.” – Romeinen 6:11. Met andere woorden: maak werkelijk wat Christus voor je heeft gedaan.

In Galaten 5:16–17 worden we opgeroepen om volgens die nieuwe natuur te gaan leven. “Laat je leiden door de Geest, dan ben je  niet gericht op je eigen begeerten.” Dat betekent dat je de heilige Geest toestaat om je nieuwe gedachten te geven, je te leiden in je keuzes, te bepalen hoe je reageert en je terug te brengen op het rechte pad. De oude natuur is nog steeds aanwezig, maar God stelt je in staat die te overwinnen.

Sleutelvers

“Je hebt de oude mens en zijn leefwijze afgelegd, en de nieuwe mens aangetrokken”

Kolossenzen 3:9-10.

12. Van jezelf houden

Afbeelding

Hoe kan ik van mezelf houden?

Het vorige stukje (nr. 11) heeft je misschien verbaasd: je kunt niet van anderen houden als je niet eerst van jezelf houdt! “Je moet je naaste liefhebben als jezelf.” Dat is lastiger dan je denkt.

Sommigen zien het houden van zichzelf als een uitspatting, iets waar ze eigenlijk geen geld voor hebben, maar waar ze toch blij van zouden kunnen worden. Maar dat soort zelfverwennerij is altijd maar heel vluchtig. Er zijn mensen die het moeilijk vinden om van zichzelf te houden vanwege diepe minderwaardigheidsgevoelens.  “Ik kan nooit worden als die ander” “Daar kan ik nooit aan voldoen!” Ze vergelijken zich met anderen, een ongezonde gewoonte volgens de apostel Paulus (zie 2 Korintiërs 10:12).

Anderen kleineren zichzelf omdat ze ernstige fouten hebben gemaakt of in een bepaalde zonde zijn blijven hangen. Ze moeten nog leren dat God hen genadevol van die lasten uit het verleden wil bevrijden als ze hem om vergeving vragen.

De sleutel tot het kunnen houden van jezelf is het naar jezelf leren kijken zoals Jezus dat doet. In zijn ogen ben je ongelooflijk kostbaar. Hij houdt van je, heeft je met zijn Geest vervuld, deelgenoot gemaakt van  zijn Gemeente, en je een  unieke taak gegeven hier op aarde. Iets wat alleen jij kunt doen. In Christus ben je een heel bijzonder iemand!

Iemand van wie God zoveel houdt, iemand met een gezond zelfbeeld en een goed geweten, zo iemand kan van zichzelf houden en van daaruit ook van zijn ‘naaste’.

Sleutelvers

“Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.”

Psalm 139:14.

11. Van anderen houden

Afbeelding

Is het echt mogelijk van andere mensen te houden?

He tweede grote gebod is: “heb je naaste lief als jezelf” – Matteüs 22:39. (Het eerste gebod is om God lief te hebben met alles dat in ons is).

Dat kan een pittige opdracht zijn, is mijn ervaring, zeker als zo’n ‘naaste’ mij niet zo netjes heeft behandeld —bijvoorbeeld, mensen die me iets beloofd hebben, maar hun woord niet hebben gehouden en dat ook nooit van plan geweest zijn.  Er zijn ergere dingen denkbaar zoals overspel of een gewelddadige ouder. Van zulke mensen te houden lijkt een onmogelijkheid.

Er zijn twee manieren waarop je hiertoe toch in staat bent. Ten eerste, je naaste liefhebben is een opdracht, gewoon iets dat God van ons verwacht. Je voelt er waarschijnlijk helemaal niets voor als mensen je hebben gekwetst. Maar God verwacht dat je er voor kiest om van zo iemand te houden hoe je gevoelens ook protesteren. Dat zijn trouwens slechte raadgevers. Het moet altijd beginnen met een keuze  -om te vergeven en lief te hebben.

Ten tweede zijn we echt in staat anderen lief te hebben omdat God zijn liefde in ons heeft uitgestort, liefde voor onszelf én anderen. We mogen zijn liefde zien als een onuitputtelijke rivier die in ons en door ons heen stroomt naar anderen. Hij is de Bron. Wij zijn de kanalen. De mensen om ons heen zijn de ontvangers —waarschijnlijk van een soort liefde die ze nog nooit eerder meegemaakt hebben.

Anderen liefhebben is een voorrecht en een taak die rechtstreeks voortkomt uit het hart van God.

Sleutelvers

“Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken”

1 Tessalonicenzen 3:12

10. Anders leren denken

Afbeelding

Wat betekent het om van gezindheid te veranderen?

Waarschijnlijk heb je al ontdekt dat je jezelf moet wapenen tegen allerlei verkeerde gedachten en ideeën. Ik weet er alles van. Hoewel ik al heel wat jaren christen ben, moet ik nog altijd oppassen voor zaken als egoïsme, trots en gebrek aan vertrouwen.

Gelukkig maar dat Christus ook onze manier van denken wil aanpakken. Dat is geen gemakkelijk proces, maar onmogelijk is het zeker niet. De apostel Paulus heeft dat proces van verandering als volgt omschreven:  “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen” – Romeinen 12:2.

De Heer wil niet dat je stopt met denken als je tot hem komt. Juist het tegenovergestelde. Hij heeft ons het verstand gegeven en wil dat we het goed gebruiken, zoals Hij heeft bedoeld. Hij wil het vernieuwen. Dat betekent niet dat we  ophouden met denken, maar dat we leren zaken van zijn kant  te bekijken.

Een goede manier om daarmee te beginnen is de Schriften te overdenken. Je zou kunnen beginnen met de verzen die onderaan deze stukjes staan. Je zou ze zelfs uit het hoofd kunnen leren. Dat is een krachtige manier om je denken te scherpen en te vernieuwen. De tekst van vandaag (zie hieronder) is een prachtig voorbeeld van een nieuwe manier van denken. Lees de woorden enkele keren goed door. Laat ze je door deze dag helpen. Het is een van de favoriete teksten van mijn vrouw en mij.

Sleutelvers

“Denk aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.”

Filippenzen 4:8

9. De Helper

Afbeelding

Hoe kan ik als christen leven?

Sommigen denken ten onrechte dat we als christenen gewoon ons eigen gang kunnen blijven gaan. Ik kom soms in die valkuil terecht wanneer ik denk dat mijn eigen kracht wel toereikend is. Denk maar eens aan de dingen die je goed kunt. Misschien ben je wel heel goed met woorden, ben je heel muzikaal of een kei in een of andere sport. Dan moet je extra oplettend zijn, want jouw natuurlijk talenten kunnen het beste van God in de weg staan.

Het is nooit de bedoeling geweest dat we onafhankelijk van God zouden opereren. Hij wil juist dat we in nederige afhankelijkheid van hem leven. Natuurlijk heeft Hij ons geen onmogelijke opdracht gegeven. Hij stelt ons in staat het christelijke leven te leiden door ons de Persoon van de heilige Geest als blijvende Helper te geven. Het woord ‘Geest’ komt van het Griekse pneuma, wat vertaald kan worden als ‘wind’ of ‘adem’. Als we de heilige Geest van God de Vader ontvangen, krijgen we beter zicht op de waarheid en worden we gevoeliger voor het kwaad. Zo zijn we beter in staat het goede te kiezen.

Jezus beschrijft de heilige Geest in het evangelie naar Johannes hoofdstuk 14, de verzen 16, 17 en 26. Daar wordt Hij ons voorgesteld als raadgever, helper, metgezel, leraar en vriend, ons hele leven lang.

Denk niet dat de heilige Geest altijd met veel tamtam en verblindend licht komt. Vaak werkt Hij op een vriendelijke manier, zonder opdringend te zijn. Het is hem altijd om Jezus te doen, nooit om zichzelf. Als we hem beter leren kennen, merken we sneller als Hij er is en ons iets duidelijk wil maken. Hij wil niets liever dan altijd bij ons zijn om ons te helpen.

Sleutelvers

“Als ik weg ben, zal ik hem [de heilige Geest] jullie zenden”

Dat belooft Jezus in Johannes 16:7

8. Hindernissen

Afbeelding

Wanneer zal ik goede veranderingen beginnen te zien?

Als we een grote koerswijziging in ons leven meemaken, dan zijn de eerste weken cruciaal. Het is algemeen bekend dat het even duurt voordat oude gewoonten doorbroken worden, en nieuwe aangeleerd. Laat dus de nieuwe ‘routine’ van het Bijbellezen, de bestudering van Gods karakter en zijn manier van werken stevig wortel schieten. Je bent een heel nieuw leven begonnen en je zult daarbij hindernissen tegenkomen.

Dit zijn de belangrijkste en zo kun je ze overwinnen:

  • 1. Familie en vrienden die geen begrip tonen voor de verandering in jouw leven. Of je nu veel of weinig met anderen gesproken hebt, ze zullen de veranderingen opmerken. Sommigen zullen nieuwsgierig zijn, maar anderen zullen je tegenwerken en bespotten. Laat je niet in de verdediging drukken en probeer ook niet te argumenteren. Je kunt het best Jezus vragen zijn liefde door jou heen te laten werken. Misschien zullen zij zich ook eens willen laten veranderen. Maar hoe dan ook, laat je niet meeslepen naar je oude patronen.
  • 2. Slechte gewoonten die niet eenvoudig op te geven zijn. Misschien zit je ineen ongezonde relatie of heb je al je hele leven last van grote persoonlijke problemen. Misschien heb je het gevoel dat “dit nieuwe leven” veel te moeilijk voor je is. Geef niet toe aan dat soort gedachten. Ik heb zelf gezien dat het niet lang duurt voordat je enkele echte overwinningen gaat zien. Weet, dat Jezus je welkom heette precies zoals je was. Hij houdt onvoorwaardelijk van je en zal je in elke stap leiden. Maar Hij wil niet dat je blijft zoals je was.

Sleutelvers

“Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst”.  1 Johannes 4:4.

7. Relaties

Afbeelding

Wat is echt belangrijk in het leven?

Mensen zoeken naar zingeving op veel manieren. Ze denken het te vinden in rijkdom, macht, status en bezit. Hoe aanlokkelijk ook, mensen die deze dingen hebben verkregen, zijn er zelden echt tevreden mee. Vaak zijn we al wat ouder voordat we oog krijgen voor de bijzondere waarde van relaties en vriendschappen.

Het is natuurlijk mooi als je veel heb bereikt en anderen zien dat je succesvol bent. Toch zijn onze grootste schatten de goede relaties die we hebben met anderen —onze levenspartner,  kinderen, kleinkinderen en goede vrienden—en natuurlijk met de Heer Jezus—een vriendschap die met niets is te vergelijken!

Ook als we geen intieme relatie hebben in een huwelijk, en misschien zelfs geen andere familie of vrienden, is er nog altijd die Ene, die er altijd zal zijn. Hij die  gezegd heeft: “Ik zal je nooit afvallen, nooit verlaten.”

Toen Billy Graham de 90 al was gepasseerd, was hij weduwnaar en had hij al veel leeftijdsgenoten verloren. Maar Jezus was zijn vriend gebleven. Hij zei, “Het is het mooiste wat een mens kan overkomen: je bent geschapen om God te kennen en voor altijd zijn vriend te zijn. Het is een verbazingwekkende waarheid. Denk erover na. De eeuwige en almachtige Schepper van het heelal wil vriendschap met jou. Hij wil dat je hem echt kent.”

Neem een minuutje om dat goed tot je te laten doordringen, want dit is de zin van ons bestaan: Je bent geschapen voor vriendschap met God.

Sleutelvers:

“Ik noem jullie geen slaven meer, … vrienden noem ik jullie”. Johannes 15:15.